حامیان مسابقه

لوگو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
لوگو دانشگاه آزاد اسلامی
لوگو مرکز تحقیقات گیاهان دارویی
لوگو مرکز رشد