خبرنامه انجمن صنایع غذایی – شماره یک

اولین شماره خبرنامه انجمن صنایع غذایی واحد صفادشت

انجمن صنایع غذایی واحد صفادشت تاسیس شد با کلیک بر روی دکمه زیر اولین خبرنامه انجمن صنایع غذایی واحد صفادشت را دانلود نمایید.