کمیته اجرایی مسابقه

دکتر عبدالله قاسمی‌پیربلوطی رئیس مسابقه / دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای غرب استان تهران
دکتر سپیده بهرامی دبیر اجرایی مسابقه / دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت
دکتر مریم مصلحی‌شاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت
دکتر زین‌العابدین رضایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت
دکتر حشمت‌الله پارسیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت
دکتر حامد پیری دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت
دکتر نوید خبیری دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت
مهندس پریسا زیارتی مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
دکتر سجاد صداقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
دکتر کسری بهزاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
دکتر زهرا خلج دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
دکتر فاطمه جلالوند دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
دکترعلیرضا فرجی دانشگاه علمی کاربردی نان سحر
دکتر حسن حریری‌زاده انجمن علوم و فناوری بسته‌بندی ایران
دکتر وحید سادات‌پور دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
دکتر محسن محسنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
انجمن‌‌های علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت، شهرقدس و ملارد